Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691405 โทรสาร 074-695303

 
นายเจริญ รักราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
นายนิยม นวลเกลี้ยง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 อำนาจหน้าที่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 ข้อบัญญัติตำบล
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คำร้องรับบริการ
บริการยื่นคำร้อง/คำขอระบบออนไลน์ E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำนัล No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
สวนรวบรวมและอนุรักษ์สมุนไพร บริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ดู : 6) 7 ธ.ค. 2566
ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ดู : 10) 29 พ.ย. 2566
รู้ไว้เมื่อประสบภัย ทางการให้การช่วยเหลืออะไรบ้าง (ดู : 13) 24 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การเปิดศูนย์อำนวยการเผชิญเหตุให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 9) 24 พ.ย. 2566
ประกาศประมูลให้เช่าร้านค้า (ดู : 17) 23 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นำโดยนายเจริญ รักราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงพื้นที่ตำบลเขาชัยสน ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 (ดู : 32) 26 ต.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นำโดยนายสุชิต ชูเชิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเขาชัยสน (ดู : 36) 23 ต.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นำโดย นายเจริญ รักราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 26) 13 ต.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และงานสาธารณสุข ลงพื้นที่แจกผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ภายใต้โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 39) 11 ต.ค. 2566
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 36) 10 ต.ค. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 27) 5 ต.ค. 2566
ประกาศรับโอน ผ.อ.กองคลัง (ดู : 25) 5 ต.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 28) 25 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 22) 18 ก.ย. 2566
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 37) 14 ก.ย. 2566
คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวารีบำบัด จาก เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 35) 6 ก.ย. 2566
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 35) 31 ส.ค. 2566
31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เข้าร่วมโครงการเยาวชนปลอดภัยยาเสพติดและส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ ณ กองพันทหารราบที่ 8กรมทหารราบที่ 3 กองนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดสงขลา (ดู : 32) 31 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ดู : 37) 24 ส.ค. 2566
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เรื่องบริหารจัดการขยะ 12 สิงหาคม 2566 (ดู : 35) 12 ส.ค. 2566
การตรวจประเมินอปท. เข้ารับการประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 อบต.ประเภทโดดเด่น การตรวจประเมินรอบที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566 (ดู : 56) 5 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นำโดยนายเจิญ รักราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันจัดโครงการวันป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ดู : 41) 27 ก.ค. 2566
ประกาศอำเภอเขาชัยสน เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 39) 24 ก.ค. 2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน (ดู : 40) 20 ก.ค. 2566
อบต. เขาชัยสน นำโดยนายก เจริญ รักราม นายกอบต. คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกป (ดู : 50) 26 มิ.ย. 2566
22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. 👉นายเจริญ รักราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะครู 🧑‍💼และนักเรียน 🧏‍♂️โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ดู : 44) 22 มิ.ย. 2566
ขอเชิญ ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ นางสาวศุภกานต์ ขุนราม พนักงาน อบต.เขาชัยสน ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเสียงทองท้องถิ่นพัทลุง ในงานกาชาดของดีเมืองลุง ในวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 (ดู : 136) 16 มิ.ย. 2566
นายกอบต.เขาชัยสนและคณะผู้บริหารร่วมพิธีฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พระครูอุดมสุวรรณสถิต เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐาราม (ดู : 74) 14 มิ.ย. 2566
ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ดู : 32) 31 พ.ค. 2566
ประกาศข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา (ดู : 26) 30 พ.ค. 2566
อบต.เขาชัยสนรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ประเภทโดดเด่น กับ โครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก ผลิกวิกฤติเป็นโอกาส (value added plastics turn crisis into opportunity) 🎉 (ดู : 46) 24 พ.ค. 2566
แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (ดู : 48) 18 เม.ย. 2566
รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรอบ 6 เดือน (ดู : 48) 11 เม.ย. 2566
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 68) 28 มี.ค. 2566
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 80) 28 มี.ค. 2566
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 58) 28 มี.ค. 2566
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 58) 28 มี.ค. 2566
ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ดู : 64) 23 มี.ค. 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหารเทา เข้าศึกษาดูงานวารีบำบัด บ่อน้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (ดู : 54) 13 มี.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอาสา ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ณ วัดถ้ำพระ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 88) 10 มี.ค. 2566
ขอเชิญตอบแบบ EIT เพื่อการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 218) 7 มี.ค. 2566
ขอเชิญตอบแบบ IIT เพื่อการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 88) 7 มี.ค. 2566
ร่วมมหกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์องค์พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว (ดู : 84) 6 มี.ค. 2566
ดำเนินการสำรวจและตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำกีดขวางทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน (ดู : 95) 2 มี.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา👈 📌📌จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน-ถ้ำน้ำเย็น 🎷🎷 (ดู : 75) 23 ก.พ. 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 76) 20 ก.พ. 2566
อ้อมกอดแห่งขุนเขา รักสองเรา ณ เขาชัยสน **14 กุมภาพันธ์ 2566** (ดู : 61) 14 ก.พ. 2566
กิจกรรมวิ่งการกุศล Khaochaison Fun Run ครั้งที่ 1 (ดู : 93) 23 ม.ค. 2566
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (ดู : 47) 19 ม.ค. 2566
วันเด็กแห่งชาติ 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" (ดู : 95) 16 ม.ค. 2566
อบรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาชัยสน (ดู : 103) 12 ม.ค. 2566
งานทำบุญต้อนรับปีใหม่ อบต.เขาชัยสน (ดู : 81) 5 ม.ค. 2566
ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 81) 22 ธ.ค. 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 (ดู : 79) 20 ธ.ค. 2565
นวดแผนไทยบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นี้ (ดู : 61) 16 ธ.ค. 2565
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย No Gift Policy (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 80) 13 ธ.ค. 2565
คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2565 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบออนไลน์ (ดู : 67) 9 ธ.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 72) 9 ธ.ค. 2565
แจ้งนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 85) 9 ธ.ค. 2565
การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 62) 6 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691405
โทรสาร : 074-691303
E-mail Address : saraban_06930304@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaochaison.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs