Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691405 โทรสาร 074-695303

 
นายเจริญ รักราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
นายนิยม นวลเกลี้ยง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 อำนาจหน้าที่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 ข้อบัญญัติตำบล
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คำร้องรับบริการ
บริการยื่นคำร้อง/คำขอระบบออนไลน์ E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำนัล No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอาสา ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ณ วัดถ้ำพระ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 32)
ขอเชิญตอบแบบ EIT เพื่อการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู : 165)
ขอเชิญตอบแบบ IIT เพื่อการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู : 32)
ร่วมมหกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์องค์พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว (ดู : 22)
ดำเนินการสำรวจและตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำกีดขวางทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน (ดู : 44)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา👈 📌📌จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน-ถ้ำน้ำเย็น 🎷🎷  (ดู : 21)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝั่งท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พ.ถ47-033 จากสายชลประทานถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 132)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 152)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายตาขุนดำถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 139)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 391)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 อบต.เขาชัััััััััััััััััััััััยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 384)
ประกวดราคาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 345)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 355)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 347)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
โคงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-063 จากสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ดู : 102)
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝั่งท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 192)
โครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานบ้านครูไสว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เขาชัยสน (ดู : 134)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายตาขุนดำถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 134)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พ.ถ47-033 จากสายชลประทานถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 128)
พิจารณากำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุชใจ) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 314)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 201)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาจิตใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ประกาศรับสมัคร (ดู : 7)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ดู : 28)
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 71)
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 41)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ดู : 35)
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 45)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ทริป 2 วัน 1 คืน จะจัดขึ้นทุกเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2565 เปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจขึ้นเขาในวันที่ 9-10 , 14-15 และ 23-24 กรกฎาคมนี้ #รับสมัครผู้ร่วมทริปขึ้นเขากับเราค่ะ ค่าทริป 500 บาท
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.เขาชัยสน

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691405
โทรสาร : 074-691303
E-mail Address : saraban_06930304@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaochaison.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs